Condicions legals

Condicions del contracte de lloguer de bicicletes elèctriques:

  1. L’arrendatari lloga a EBIKETOURS.CAT les bicicletes FLYER X-MTB o S-Cross Country Deluxe i els accessoris al preu i duració indicats.
  1. La bicicleta es lloga amb un casc, la bateria carregada i un cadenat de seguretat. L’arrendatari rep la bicicleta i accessoris en perfectes condicions de funcionament, havent revisat suficientment els mateixos, i es compromet a la seva devolució en el mateix estat en què ho ha rebut.
  1. La entrega i recollida de bicicletes es realitzarà als allotjaments, domicilis o punts de trobada acordats, essent possible ampliar la durada prèvia consulta i acceptació de l’arrendador i cobrament als preus establerts. En cas de retard l’arrendatari assumeix pagar una indemnització segons les tarifes establertes.
  1. El pagament es realitzarà a l’entrega de les bicicletes i pel temps total del contracte de lloguer. El client haurà de presentar un document d’identitat tal com DNI, passaport o permís de conduir, així com una targeta de crèdit que servirà com a fiança en cas de desperfectes mentre duri el present contracte.
  1. L’usuari es constitueix en depositari i custodi de la bicicleta assumint totes les responsabilitats civils i penals fins que no es procedeixi a la devolució de la mateixa.
  1. L’arrendatari-contractant farà un ús correcte del béns entregats i serà responsable dels desperfectes, trencaments, pèrdues, robatoris, furts, etc., assumint totes les despeses necessàries per a la reparació o reposició del material llogat a preu de tarifa o mercat.
  1. Procureu no deixar la bicicleta sola ja que el cadenat no és una garantia antirobatori. Per lligar-la correctament enganxi amb el candau en U la roda del darrere amb el quadre i amb el cadenat la roda davantera i el quadre de la bicicleta a un element fix d’alçada no inferior a dos metres, o a pàrquings de bicicletes.
  1. En cas d’accident o incident que afecti a les condicions mecàniques de les bicicletes, l’arrendatari té obligació de comunicar-ho immediatament al telèfon de contacte habilitat (+34 659 838 480). En cas d’emergències greus o per avisar la policia trucar al telèfon públic d’emergències 112.
  1. En cas que degut a inclemències meteorològiques o una avaria de la bicicleta no sigui possible dur a terme la ruta i/o excursió així com tampoc substituir-la per una altra, el client no podrà fer cap reclamació pels danys i/o perjudicis que se li poguessin haver causat.
  1. Es prohibeix el desmuntatge i/o manipulació parcial o total de la bicicleta, passar per finques privades o per terrenys inapropiats, especialment la sorra de platja.
  1. No està permesa la utilització de la bicicleta per persona diferent a l’arrendatari.
  1. L’arrendatari declara estar en perfectes condicions de salut, ser capaç d’anar en bicicleta i tenir el control necessari de l’equipament llogat.
  1. L’arrendatari és coneixedor dels riscos que implica la conducció amb bicicleta i serà l’únic responsable dels danys causats a sí mateix, a terceres persones o qualsevol bé, moble o immoble. EBIKETOURS.CAT s’eximeix de qualsevol responsabilitat en cas d’accident en l’ús de les bicicletes, quedant cobert, en qualsevol cas per l’assegurança de Responsabilitat Civil contractada segons el Decret 56/2003 i l’Assegurança d’usuari contractada voluntàriament. Així mateix EBIKETOURS.CAT es reserva el dret de reclamar contra l’usuari de la bicicleta en cas de mal ús o mala circulació.
  1. L’arrendador podrà rescindir unilateralment el contracte abans de la data de la seva conclusió en cas d’incompliment greu per part de l’arrendatari en l’ús de la bicicleta sense que tingui dret l’arrendatari a cap tipus de reclamació o indemnització.
  1. Les bicicletes i accessoris vinculats a aquest contracte de lloguer són propietat de EBIKETOURS.CAT emissor del contracte. En cap cas s’adquireixen drets de propietat sobre els bens llogats.
  1. D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de EBIKETOURS.CAT amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de la relació contractual que mantenim amb vostè.
  1. És responsabilitat de l’arrendatari respectar les normes de trànsit espanyoles.
 1. Per la resolució de qualsevol conflicte originat en aplicació del present contracte, els contractants es sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.